กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารตลาดเงินภาครัฐ

ประเภทกองทุน กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 1
นโยบายการลงทุน กองทุนมีนโยบายที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยส่วนที่เหลือจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ และหรือตราสารทางการเงินอื่น รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุนหรือเข้าทำสัญญา
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มี
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำในการขายคืนหน่วยลงทุน ไม่กำหนด
วัน-เวลา ทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30 น. 
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่น ๆ
ผ่านระบบ Internet Trading :  KTAM SMART TRADE  (www.ktam.co.th) 
วันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+1
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.0214% ต่อปี1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี1 
1เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน… อ่านต่อที่ : infocompany.biz

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น